نام و نام خانوادگی: فاطمه ناهیدی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  

مرتبه علمیدانشیار   

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی:

 

لینک رزومه:  Fa En

بیوگرافی مختصر علمی: دکتر فاطمه ناهیدی دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، عضو هیات موسس مرکز تحقیقات مامایی و سلامت باروری،(MRHRC) ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ الحصیل دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از دانشگاه تربیت مدرس، دارای شاخص h-index 14 بر اساس سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت می باشد.

 

پست الکترونیک: f.nahidi87@gmail.com    nahidifatem@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   nahidi@modares.ac.ir

شماره تماس:   88202512021

  

کد  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0837-3683

لینک رزومه پژوهان:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Nahidi

 

لینک برنامه هفتگی

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست