نام و نام خانوادگی: فاطمه پاشایی ثابت

رشته تحصیلی:  پرستاری

مرتبه علمی:    استادیار

گروه آموزشی:  پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:  

  • پرستاری سلامت جامعه
  • آسیب شناسی خانواده و جامعه 
  • پرستاری تروما
  • پرستاری توانبخشی 
  • پرستاری مراقبت ویژه 
  • تحقیقات کیفی

لینک های رزومه: en fa

بیوگرافی مختصر علمی: نگارش بیش از 10 جلد کتاب در زمینه های دانشگاهی، مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران،ادمین و مدیریت گروه مجازی تحقیقات کیفی انجمن علمی پرستاری از سال 1392، کمک به راه اندازی کمیته آموزش پرستاری مرکز قلب تهران، سابقه فعالیت در بخش­های مراقبت ویژهICU ، CCU داور چندین مجله بین المللی و داخلی، هیئت رئیسه و سخنران در بیش از 20 کنگره بین المللی و ملی 

 

پست الکترونیک:                 pashaii1392@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:    f.pashaii@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   09125252488

کد  ORCID:  0000-0001-9330-9530

لینک رزومه پژوهان:

https://www.nm.sbmu.ac.ir/uploads/244/2023/Apr/29/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf

لینک سامانه علم سنجی:   

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_PashaeiSabet 

 لینک برنامه هفتگی:

 

file:///C:/Users/ASUS~1/AppData/Local/Temp/_uploads_244_2023_Apr_29_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره:

 https://t.me/+Mq_nUVMMPIg3Njdk

 

 

 

 

 

Name: Fatemeh Pashaei Sabet

Field of Study:  Nursing

Academic Degree:  Assistant professor

Academic Department: Community Health Nursing

Research Interests: community health nursing, family and community pathology, trauma nursing, rehabilitation nursing, special care nursing, qualitative research

Brief scientific biography: writing more than 10 volumes of books in academic fields, responsible for the student research committee of the Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, admin and management of the virtual groups of qualitative research and NURSING BOOK of the Scientific Association of Nursing since 2012. Helping to set up the committee Nursing training at Tehran Heart Center, working experience in intensive care units, ICU, CCU, referee of several international and domestic journals, board of directors and speaker in more than 20 international and national congresses.

 

Email:                   pashaii1392@gmail.com

Academic Emai:  f.pashaii@sbmu.ac.ir  

Contact Number: 09125252488

ORCID ID: 0000-0001-9330-9530

Researcher CV link: https://www.nm.sbmu.ac.ir/uploads/244/2023/Apr/29/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_PashaeiSabet

Link of Weekly Schedule: file:///C:/Users/ASUS~1/AppData/Local/Temp/_uploads_244_2023_Apr_29_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf

Link of Under-supervised Students: https://t.me/+Mq_nUVMMPIg3Njdk

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست