نام و نام خانوادگی: لیلا خانعلی مجن

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • سرطان
  • مراقبت حمایتی تسکینی
  • روان سنجی ابزار
  • کیفیت زندگی
  • هموفیلی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: لیلا خانعلی مجن دکترای خود را در سال1396 به پایان رسانده و استادیار در گروه پرستاری داخلی جراحی است. دارای تجربه آموزش نظری و بالینی، سابقه کار بالین در بخش های کودکان به مدت 14 سال و نیز مدیر پرستاری بیمارستان به مدت 2 سال را دارد. وی بیش از 30 مقاله در مجلات معتبر منتشر کرده است و نویسنده بیش از 10 کتاب فارسی و همچنین نویسنده فصلی از چندین کتاب مربوط به سرطان و مراقبت تسکینی در انتشارات معتبر بین المللی آکسفورد، اسپرینگر، الزویر و نوا از سال 2021- 2016 است.

 

پست الکترونیک:  leilakhanali@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   leilakhanali@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  88655366

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-5394-7818

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Leila_KhanaliMojen

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 


  

Name: LeilaKhanali Mojen

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Department of Medical and Surgical nursing

:Research Interests

  •  Cancer
  • Palliative care
  • Quality of life
  • Scale development
  • Heamophillia

CV link

 

Biography: Leila Khanali Mojn completed her doctorate degree in 2016 and is an assistant professor in the Medical surgical nursing department. He has experience in theoretical and clinical training, clinical work experience in children's hospital for 14 years and nursing director of the hospital (Metron) for 2 years. He has published more than 30 articles in international journals and is the author of more than 10 Persian books as well as a chapter author of several books related to cancer and palliative care in the international publications of Oxford, Springer, Elsevier and Nova from 2016-2021.
 

 

Email: leilakhanali@yahoo.com

Academic Email: leilakhanali@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188655366

 

ORCID ID: 0000-0002-5394-7818

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:  https://isid.research.ac.ir/Leila_KhanaliMojen

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست