نام و نام خانوادگی: لیلا ولی زاده

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استاد تمام

گروه آموزشی: پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان

علائق پژوهشی:

  • متدولوژی های تحقیقاتی: مطالعات کمی و کارآزمایی بالینی، مطالعات کیفی تحلیل مفهوم، گراندد تئوری، اقدام پژوهی، مرور دامنه، مطالعات ترکیبی، ابزار سازی، ارایه مدل تطبیقی
  • موضوعات پژوهشی عمومی: اعتباربخشی، ترجمان دانش، آموزش، مدیریت و سیاست گذاری، فناوری در پرستاری، کنترل عفونت، اخلاق
  • موضوعات پژوهشی تخصصی: نظریه ها/مفاهیم و پروسیجرهای پرستاری کودکان، کودکان سنین مدرسه (سالم و بیمار)، سرطان و کودکان، پرستاری نوزادان، مراقبت حمایت تکاملی و خانواده محور نوزادان نارس

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

مقاطع کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و دکترای پرستاری را در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحصیل نموده ام. یکسال در مراکز بهداشتی درمانی شهری، چهار سال در بخش ارتوپدی زنان و کودکان، یکسال در مرکز تحقیقات ریوی و سپس در دانشکده پرستاری مامایی تبریز بعنوان هیات علمی در گروه کودکان مشغول بکار شدم و سابقه انجام وظیفه در پست های معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، سردبیر مجله انگلیسی زبان JCS، رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری را دارم. از سال 1395 به مرتبه استاد تمامی نایل شده ام. سال 1401 به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتقال و بعنوان عضو هیات علمی در گروه کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان شاغل می باشم. 

پست الکترونیک: leilavalizad266@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: lvalizadeh@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  02181454661

 

کد ORCID: 5309-7047-0001-0000

لینک رزومه پژوهان: 

https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66047861

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Leila_Valizadeh 

 

لینک برنامه هفتگی: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


Name: Leila Valizadeh

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Full Professor

Academic Department: Department of Pediatric Nursing and Neonatal Intensive Care

Research Interests:

  •  Research methodologies: quantitative studies and clinical trials, qualitative studies (concept analysis, grounded theory, action research, scope review (, mixed method studies, instrumentation, comparative model development)
  • .General research topics: accreditation, knowledge translation, education, management and policy making, technology in nursing, infection control, ethics
  • Specialized research topics: Theories/concepts and procedures of pediatric nursing, school-age children (healthy and sick), cancer and children, newborn nursing, developmentally supportive care and family-centered care for premature infants 

CV link

Short Biography: I have studied bachelor's degrees in nursing, master's degree in pediatric nursing and doctorate in nursing at Tabriz University of Medical Sciences. I worked for one year in urban health care centers, four years in the orthopedic ward of women and children, one year in the pulmonary research center and then about 20 years in the department of pediatric nursing in Tabriz School of Nursing and Midwifery. I have the experience of performing duties in the positions of Vice-Chancellor of Education and Graduate Studies of the school, the chief editor of JCS English nursing Journal, and the head of the national nursing research network. Since 2016, I have attained the rank of full professor.

Since 2022, I have been transferred to the school of Nursing and Midwifery of Shahid Behest University of Medical Sciences and I am working as a faculty member in the department of pediatric nursing and neonatal intensive care.

 Email: leilavalizad266@gmail.com

 Academic Email: lvalizadeh@sbmu.ac.ir

 Contact Number: +98 21 81454661-63

 

ORCID ID: 0000-0001-7047-5309

Researcher CV link:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66047861

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Leila_Valizadeh

Link of Weekly Schedule: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

Link of Under-supervised Students:

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست