نام و نام خانوادگی:   مهسا مطبوعی

رشته تحصیلی:  آموزش پرستاری

مرتبه علمی:      هیئت آموزشی

گروه آموزشی:   پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:  بیماریهای مزمن- آموزش به بیمار سلامت جامعه و خانواده

لینک رزومه: fa en

 

بیوگرافی مختصر علمی: کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی- جراحی دکترای  تخصصی آموزش پرستاری

 

پست الکترونیک:  Mah,matbouei@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   Mahsa.matbouei@ sbmu.ac.ir

 

شماره تماس:   09127256302

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0001-6141-300X

 

 

لینک رزومه پژوهان:   

 

لینک سامانه علم سنجی:   

 

 

لینک برنامه هفتگی:

 

 

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 

 

 

Name: Mahsa Matbouei  

Field of Study: Nursing Education

Academic Degree:  Board of Education

Academic Department:  Community health nursing

Research Interests: Chronic diseases - patient education - community and family health

 

Biography: Basic study of Nursing - Master's degree in nursing, medical - surgery ,  PhD in nursing education

 

Email: Mah.Matbouei@gmail.com

  

Academic Email:  Mahsa.matbouei@ sbmu.ac.ir

 

Contact Number: 09127256302

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6141-300X

 

Researcher CV link: https://scholar.google.com/citations?user=1-OnxMQAAAAJ&hl=en

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-------%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

 

 

Link of Weekly Schedule:

 

 

Link of Under-supervised Students:

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست