نام و نام خانوادگی: همایون بنادرخشان

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار   

گروه آموزشی: اتاق عمل و هوشبری

علائق پژوهشی:  

 • بازی درمانی در آموزش
 • احیای بزرگسالان و نوزادان
 • مراقبت های ویژه
 • مدیریت راه هوایی
 •  CPCR
 • روانشناسی
 • مدیریت استرس
 • مثبت اندیشی
 • زندگی شاد
 • کار تیمی

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

استادیار گروه آموزش پزشکی، رئیس بخش اتاق عمل و بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، BSN، RN، MSN، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دکتری پزشکی آموزش، متخصص بازی درمانی در آموزش پزشکی، فوق تخصص احیاء و مراقبت های ویژه بزرگسالان و نوزادان.

 

پست الکترونیک:  h_bderakhshan@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی: h_bderakhshan@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  +98 2188655366-40

 

کد ORCID : https://orcid.org/0000-0001-8982-9381

لینک رزومه پژوهان:

   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.reshttps://isid.research.ac.ir/Homayoon_Banaderakhshan

 

لینک برنامه کاری: /uploads/244/2023/Oct/14/_uploads_244_2023_May_01_برنامه دکتر بنادرخشان_1.pdf

نک دانشجویان تحت مشاوره:  https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents


Name: Homayoon Bana Derakhshan,

Field of Study: Ph.D. in Medical Education,

Academic Degree: Assistant Professor of Medical Education,

Head of Operating Room & Anesthesia Department,

School of Nursing & Midwifery,

Shahid Beheshti University of Medical Sciences,

Faculty Member of Virtual University of Medical Sciences,

BSN, RN, MSN, MS in Medical Education,

PhD in Medical Education,

Specialist at Gamification in Medical Education,

Specialist at Adult & Neonatal Resuscitation & Critical Care.

Academic Department:  School of Nursing and Midwifery

Research Interests:

 • Gamification in Education
 • Adult and Neonatal Resuscitation
 • Critical Care
 • Airway Management
 • CPCR
 • Psychology
 • Stress management
 • Positive Thinking
 • Happy Living
 • Team Working

CV link

Biography:

 Assistant Professor of Medical Education,Head of Operating Room & Anesthesia Department,School of Nursing & Midwifery,Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Faculty Member of Virtual University of Medical Sciences,BSN, RN, MSN, MS in Medical Education,PhD in Medical Education,Specialist at Gamification in Medical Education,Specialist at Adult & Neonatal Resuscitation & Critical Care.

 

Email:h_bderakhshan@yahoo.com

Academic Emailh_bderakhshan@sbmu.ac.ir

Contact Number: Tel: +98 02188655366 Extension 340

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8982-9381

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Databashttps://isid.reshttps://isid.research.ac.ir/Homayoon_Banaderakhshan

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/14/_uploads_244_2023_May_01_برنامه دکتر بنادرخشان.pdf

Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست