نام و نام خانوادگی: سیما زهری انبوهی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • مراقبت های اورژانس
  • مفاهیم آموزش و یادگیری
  • مدیریت درد
  • مفاهیم پرستاری

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

دکترای تخصصی پرستاری، استادیار پایه 31، دارای تجربه آموزش تئوری/عملی/کارآموزی پرستاری داخلی جراحی و پرستاری اورژانس ، آموزش به مددجو و خانواده، روش تحقیق، اداره ی درد، نظریه ها و تئوری های پرستاری، مباحث ویژه در پرستاری، ، فلسفه علم

استاد راهنما /مشاور 50 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد، 5 رساله دکترا ،مجری اول یا همکار طرح در 20 طرح پژوهشی

 ترجمه 5 جلد کتب معتبر رفرنس، تالیف یک دوره 9 جلدی مراقبت های پیش بیمارستانی و اداره بحران، تالیف کتاب مراقبتهای پرستاری قلب و عروق

61 مقاله ثبت شده در گوگل اسکولار( 4مورد ISI، 5 مورد پابمد، 12 مورد اسکوپوس)

سابقه موارد اجرایی:

 رئیس بخش و مدیر گروه پرستاری گروه داخلی جراحی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی، معاون آموزشی،فرهنگی و دانشجویی مجتمع  اموزش عالی سلامت ورامین

 

پست الکترونیک:  simazohari@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   sima_zohari@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  09123802235

 

کد  ORCID:   0000-0003-3422-9420

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

 لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Sima_ZohariAnboohi

 

لینک برنامه هفتگی:    https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

  

لینک دانشجویان تحت مشاوره:   http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 


 

Name: Sima Zohari Anboohi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Department of Medical- Surgical Nursing

Research Interests: Emergency care - Teaching and learning concepts - Pain management - Nursing concepts

CV link

 

Biography:

A-(BScN, MScN, Ph.D)

Topics taught: theory/practical/internship medical surgical nursing, emergency care nursing, patient education, pain management, research method, nursing theories, Special topics in nursing, philosophy of science

Supervisor/consultant of 50 master's theses, 5 doctoral theses, The first executive or collaborator of the project in 20 research projects, Translation of 5 volumes of authentic reference books, Authoring a 9-volume course on pre-hospital care and crisis management, Author of the book Cardiovascular Nursing Care, 61 articles registered in Google Scholar (4 ISI, 5 PubMed, 12 Scopus)

Executive Posts:

Director of Department & Head of Department of medical surgical nursing Department, Graduate Manager at the Faculty of Nursing and Midwifery, Educational Deputy of Varamin health higher education complex

Email: simazohari@gmail.com

Academic Email:  sima_zohari@sbmu.ac.ir

Contact Number: 09123802235

 

ORCID ID:   0000-0003-3422-9420

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:  https://isid.research.ac.ir/Sima_ZohariAnboohi

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students:

http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست