نام و نام خانوادگی: عباس عباس زاده

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استاد   

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی: اخلاق و حقوق پرستاری

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

دکترای پرستاری، فلوشیپ اخلاق زیستی، استاد پایه 38، دارای 150 مقاله و 3 کتاب، سابقه مدیریت در پست­های مدیریت آموزش، معاونت و ریاست دانشکده، ریاست دانشگاه و مدیرکل معاونت پرستاری وزارت بهداشت، عضویت در هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی کشور، عضویت در کمیته اخلاق دانشگاه­های علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی، عضویت در کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه، عضویت در کمیته اخلاق بالینی دانشگاه، عضو هیات تحریریه مجلات علمی پرستاری، دبیر انجمن علمی آموزش پزشکی ایران، سابقه عضویت در شورای عالی اخلاق وزارت بهداشت.

 H index: 24

 

پست الکترونیک:  aabaszadeh@hotmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  aabaszadeh@sbmu.ac.ir  

شماره تماس:   021-88202520

 

 

کد  ORCID  https://orcid.org/0000-0001-5708-7838

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Abbas_Abbaszadeh

 

 لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

 


  

Name: Abbas Abbaszadeh

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Professor

Academic Department: Medical-Surgical Nursing

Research Interests: Nursing Ethics and Nursing Law

CV link

 

Biography:

PhD in Nursing, Bioethics Fellowship, 38th grade professor, has 150 articles and 3 books, management experience in the positions of education management, vice president and dean of the faculty, university president and director general of the nursing department of the Ministry of Health, member of the nursing examination and evaluation board, Membership in the National Academy of Medical Sciences, membership in the ethics committee of medical sciences universities, Tarbiat Modares University and Islamic Azad University, membership in the ethics committee in university education, membership in the clinical ethics committee of the university, member of the editorial board of scientific nursing journals, secretary of the scientific association Iran's medical education, history of membership in the Supreme Council of Ethics of the Ministry of Health. 

H index: 24

 

Email:  aabaszadeh@hotmail.com

Academic Email:   aabaszadeh@sbmu.ac.ir

 Contact Number: 021-88202520

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5708-7838

 Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Abbas_Abbaszadeh

 

Link of Weekly Schedule:

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست