نام و نام خانوادگی: فتانه قدیریان

رشته تحصیلی: روان پرستاری

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: روان پرستاری و مدیریت

علائق پژوهشی:  

  • سلامت روان جامعه نگر و مبتنی بر جمعیت
  • تعیین گرهای اجتماعی سلامت روان
  • سیستم­های مراقبت از سلامتی
  • دمانس

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:  تلاش در جهت افزایش سهم مراقبت های روان پرستاری در جامعه و کاهش بار Subnational اختلالات روان به همراه توسعه نقش روان­پرستاران یکی از موضوعات مورد علاقه و پیگیری در رزومه کاری بنده است. عضویت در Editorial Member مجله معتبر بین المللی Journal of Psychosocial and Mental Health Nursing و تعاملات نزدیک با اساتید روان پرستار در سایر دپارتمان های بین المللی روان پرستاری از جمله فعالیت های اینجانب است.

 

پست الکترونیک: ghadirian.fataneh@gmail.com  

پست الکترونیک دانشگاهی:  ghadirian@sbmu.ac.ir

 شماره تماس:   88655366 داخلی 334

 

کد  ORCID:   0000-0002-2504-9594

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Fataneh_Ghadirian

 

لینک برنامه هفتگی:

 https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 


Name: Fataneh Ghadirian

Field of Study: Psychiatric Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Psychiatric Nursing and Management

Research Interests:

  • Community-based and Population-based Mental Health Care
  • Social Determinants of Mental Healthcare
  • Healthcare Systems
  • Dementia

CV link

 

Biography: I am interested in increasing the role of mental health nursing care in society and reducing the burden of subnational mental disorders. I am an Editorial Member of the Journal of Psychosocial and Mental Health Nursing and have close interactions with other international departments of mental health nursing.

 

Email: ghadirian.fataneh@gmail.com

Academic Email: ghadirian@sbmu.ac.ir

Contact Number: +98 21 88655366 Extension 334

 

ORCID ID: 0000-0002-2504-9594

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:   https://isid.research.ac.ir/Fataneh_Ghadirian

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-Supervised Students:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست