نام و نام خانوادگی: فریبا برهانی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استاد   

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی: اخلاق و حقوق پرستاری، آموزش بیمار، تئوری های پرستاری

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

دکتری تخصصی پرستاری، استاد پایه 35 ، دارای تجربه آموزش نظری و  بالینی در حوزه  پرستاری داخلی جراحی و  آموزش اخلاق در پرستاری.

دارای 5 کتاب تالیف وترجمه، 105 مقاله در مجلات بین المللی معتبر و 200 مقاله در مجلات به زبان فارسی

سابقه مدیریت به عنوان:

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی بم، معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه. علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بم.

رییس بخش پرستاری داخلی جراحی و مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو کمیته اخلاق بالینی وزارت بهداشت، عضویت در کمیته های اخلاق در پژوهش و کمیته های اخلاق بیمارستانی

Hindex:25

 

پست الکترونیک:   faribaborhani@msn.com-

faribaborhani47@gmail.com                                               

پست الکترونیک دانشگاهی:   faribaborhani@sbmu.ac.ir                                                                    

شماره تماس:   021-88202511

 

کد  ORCID:   0000-0002-8937-2649

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Fariba_Borhani

 

لینک برنامه کاری: /uploads/244/2023/Sep/26/1402برنامه کاری دکتر برهانی.pdf

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

لینک دانشجویان تحت مشاوره: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 


 

 Name: Fariba Borhani

Field of Study: PhD in Nursing

Academic Degree: Professor

Academic Department: Medical Surgical Nursing

Research Interests: Law & Ethics In nursing, Patient education, Nursing theories

CV link

 

Biography:

PhD in Nursing,35th grade professor, Theoretical and clinical teaching experience in medical surgical nursing and teaching ethics in nursing. Has 5 authored and translated books, 105 articles in international journals and about 200 articles in Persian language journals. 

       vice president of education Bam school of nursing and midwifery, vice president of research, of Razi school nursing and midwifery, vice president of research medical ethics and law research center, Shahid Beheshti university of medical sciences, vice president of research, Bam university of medical sciences, Member of clinical Ethics Committee of ministry of health, Membership in ethics committees in research and hospital ethics committees

Hindex= 25

 

Email: faribaborhani@msn.com

   faribaborhani47@gmail.com           

 Academic Email : faribaborhani@sbmu.ac.ir

Contact Number: 021-88202511

ORCID ID: 0000-0002-8937-2649

 

Researcher CV link :  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Fariba_Borhani

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Sep/26/1402برنامه کاری دکتر برهانی_1.pdf

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

Link of Under-supervised Students:   https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست