رسالت دانشکده پرستاری و مامایی

رســـــالت دانشـــــکده پرســـــتاری و مامـــــایی بـــــه عنـــــوان دانشکده الگو در سطح کشور، بر اساس اصول و ارزش های دانشگاه نسل سوم و چهارم، تربیت دانشجویانی متعهد، ماهر، خلاق و کارآفرین، مسئولیت پذیر و پاسخگو در سطوح کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتـری می باشد؛ به نحوی که بتوانند خدمات خود را در حوزه های مختلف مراقبت بالینی، آموزش، پژوهش و مدیریت جامعه نگر، با کیفیت و مبتنی بر شواهد، بر اساس نیازهای واقعی جامعه و منطبـق با استانداردهای روز جهانی در سطوح مختلف سلامت و در عرصه های گوناگون، به جامعه هدف در سطح ملی و بین المللی ارائه نمایند. این دانشـکده بـا تـرویج فرهنـگ ایثار و از خودگذشتگی، مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی و تسری آن در تمام سطوح آموزشی و پژوهشی، فضایی را فراهم می نماید که دانش آموختگان علاوه بر ارائه خدمات اخلاقی و با کیفیت، با مشـارکت در سطوح مختلف سیاست گذاری در نظام سلامت، در ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی تاثیر گذار باشند.

دانشکده پرستاری و مامایی بعنوان یکی از بزرگ ترین مراکز آموزش و توسعه رشته­های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری، آموزش مبتنی بر یادگیرنده و خدمات مشتری محور را برای رفع نیازهای منطقه ای و ملی بر عهده دارد. این دانشکده هم راستا با اصول و ارزش های دانشگاه نسل سوم و چهارم، پرورش پرستاران، ماماها، کارشناسان اتاق عمل و هوشبری کارآفرین را که نسبت به نیازهای روز افزون جامعه حساس بوده و با مهارت آموزی، ارزش آفرینی و توسعه توانمندی های فردی و با اتکا بر مهارت های اجتماعی همراه با صیانت از ارزش های والای انسانی، قادر به ارائه بهترین خدمات باشند، در دستورکار خود دارد. از این رو برای تقویت هم افزایی و یکپارچگی بین تحقیق، آموزش و عمل، درصدد است تا با ترویج همکاری بین رشته ای و تعاملات بین حرفه ای به بدنه دانش حرفه­ای خود بیافزاید.

چشم انداز

ایجاد محیطی خلاق، نوآور و فرصت ساز به منظور پرورش و تربیت دانشجویان و اساتیدی کارآفرین همراه با توسعه دانش و مهارت های فردی و حرفه ای همسو با فرایند توسعه ملی و بین المللی به منظور ایجاد تغییر، پاسخگویی و حل نیازهای واقعی جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته.

     

ارزش ها 

 • رعایت ارزش های دینی، اخلاقی و حرفه ای
 • صیانت از حقوق مردم و ارزش های والای انسانی
 • عدالت در آموزش
 • انسجام اجتماعی و حرفه ای
 • حفظ فضیلت و کرامت انسانی
 • تامین حداکثر سلامت به مثابه حق
 • احترام به مالکیت مادی و معنوی آثار

 

اصول

 • فراست، دانایی محوری و ارزش آفرینی
 • ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی
 • پاسخ گویی، تعامل سازنده با جامعه
 • همکاری گروهی، آموزش، مهارت آموزی و رشد مستمر حرفه ای و کارآفرینی
 • تفکر سیستمی
 • تعالی برای کسب بالاترین سطح برتری در آموزش و پژوهش
 • اهتمام به خود اتکایی، خود باوری، خلاقیت و نوآوری
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست