کارشناسی (پنج رشته): پرستاری - مامــایی - اتاق عمل - هوشبری - فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

 

کارشناسی ارشد (ده رشته): پرستاری داخلی جراحی - پرستاری مراقبت های ویژه - پرستاری سالمندان -پرستاری اورژانس - روان پرستاری - مدیریت پرستاری - پرستاری سلامت جامعه - پرستاری کودکان - پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان - مامایی

 

دکتری (دو رشته): پرستاری - بهداشت باروری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست