روسای پیشین دانشکده


سرکار خانم دکتر فروزان آتش زاده

استاد - دکتری مدیریت پرستاری

دوره مسئولیت: از  1396 تا 1401

 


جناب آقای دکتر عباس عباس زاده

استاد - دکتری پرستاری و فلوشیپ اخلاق زیستی

دوره مسئولیت: از 1391 تا 1396

 


جناب آقای امیرحسین بارباز

کارشناس ارشد اتاق عمل

دوره مسئولیت: از 1389 تا 1391

 


سرکار خانم دکتر مهرنوش پازارگادی

دانشیار و دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

دوره مسئولیت: از 1382 تا 1389

 


شادروان جناب آقای دکتر محسن یزدجردی

متخصص پزشکی اجتماعی

دوره مسئولیت: از 1381 تا 1382

 


سرکار خانم زهرا حسین زاده

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت

دوره مسئولیت: از 1377 تا 1381

 


جناب آقای دکتر سید محسن محمودی

متخصص ارتوپدی

معاون آموزشی دانشگاه و با حفظ سمت سرپرست دانشکده

دوره مسئولیت: از 1375 تا 1377

 


سرکار خانم زهرا جواد زاده

کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

دوره مسئولیت: از 1370 تا 1375

 


سرکار خانم قائم مقامی

دوره مسئولیت: از 1366 تا 1370

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست