زمینه ها (لاین) پژوهشی اعضای گروه پرستاری بهداشت جامعه

عضو هیات علمی

لاین و علائق پژوهشی

دکتر سعید قاسمی

 • ارزیابی و مداخله بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در افراد جامعه
 • پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز سلامتی در افراد جامعه
 • پژوهش بر روی عوامل تعیین کننده سلامتی در افراد

دکتر پروانه وصلی

 • مطالعه کیفی و ترکیبی
 • قوم نگاری در مراقبت سلامتی
 • سلامت خانواده و جامعه
 • پرستاری نوزادان و کودکان 

دکتر فاطمه پاشایی ثابت

 • آسیب شناسی جامعه و خانواده
 • پرستاری توانبخشی
 • پرستاری تروما
 • .پرستاری مراقبت های ویژه  قلب

دکتر سحر دباغی

 • سلامت خانواده
 •  پرستاری مادران و نوزادان
 •  پرستاری ناباروری
 • ایمنی بیمار
 • ابزارسازی

دکتر شبنم شریعت پناهی

 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 • مراقبت های پرستاری در بیماری های قلب و نارسایی قلب
 • مدل سازگاری روی
 • مطالعات آزمون مدل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
 • مطالعات روان‌سنجی و اعتباریابی ابزار
 • مطالعات مرور سیستماتیک در موضوعات پرستاری

دکتر فاطمه نیسه

 • پرستاری در منزل
 • توانبخشی و مطالعات معلولیت
 • مطالعات کیفی

دکتر فرشته جواهری

 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 • الگوهای دانستن در عملکرد پرستاری
 • شفای معنوی
 • مطالعات روان‌سنجی پرسشنامه­ های پرستاری
 • مطالعات مرور سیستماتیک در موضوعات پرستاری

دکتر مهسا مطبوعی

 • سرطان و بیماریهای مزمن در بزرگسالان
 • روش های نوین آموزشی
 • مراقبتهای خانواده محور

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست