سامانه اتوماسیون اداری https://office.sbmu.ac.ir

سامانه جامع حضور و غیاب کسری https://timex.sbmu.ac.ir

سامانه اطلاعات مدیران سلامت https://hmdb.behdasht.gov.ir

سامانه خدمات جامع کارکنان https://karkonan.sbmu.ac.ir

سامانه نقل و انتقالات https://transfer.behdasht.gov.ir

سامانه آموزش کارکنان https://azmoon.sbmu.ac.ir

سامانه طرح وزارت https://tarhplus.behdasht.gov.ir

سامانه آموزش کارکنان وزارت بهداشت (رشد) https://karmand.behdasht.gov.ir

سامانه رفاه دانشگاه https:// refah.sbmu.ac.ir 

سامانه تائیدیه تحصیلی (با کد صحت) https://portal.saorg.ir

سامانه تائیدیه ایثارگری https://isaarit.issar.ir

سامانه رفاهی  https://refahi.sbmu.ac.ir

سامانه ثبت تجارب (مدیریت دانش) https://km.behdasht.sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست