سخنرانی های بین المللی گروه

1- سخنرانی در کنگره پارزیتولوژی امریکا 

2- سخنرانی در همایش بیماری های عفونی کشور آلمان 

3- سخنرانی در همایش تکنولوژی آموزشی کشور اسپانیا

4- سخنرانی در همایش مراقبت نوزادان دبی

5- سخنرانی در همایش ایمنی دارویی کشور ترکیه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست