نام و نام خانوادگی: شادی دالوند

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

مرتبه علمی: مربی آموزشی 

گروه آموزشی: هوشبری و اتاق عمل

علائق پژوهشی:  

  • مراقبت معنوی
  • روان پرستاری
  • کنترل عفونت
  • مراقبت انسانی

لینک رزومه:  Fa En 

بیوگرافی مختصر علمی:

  1. -    نفر اول مقطع تحصیلی کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی ارشد،دانشجوی عضو استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد
  2. -    سوابق بالینی در بخش های اتاق عمل،اورژانس،مراقبت های ویژه نوزادان (حدودا هشت سال)
  3. -     عضو ممیزی و کارشناس حاکمیت بالینی،مسئول اعتبار بخشی بیمارستان
  4. -    انجام چندین طرح پژوهشی وچاپ مقاله در حوزه مراقبت معنوی و روان پرستاری در نشریات معتبر داخلی و خارجی
  5. -    کسب عنوان پرستار نمونه در چندین دوره

  

پست الکترونیک:  ShadiDalvand407@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی sbmu.ac.ir@ShadiDalvand407

  

کد  ORCID:  0000-0002-3880-6283

 لینک رزومه پژوهان:   

 لینک سامانه علم سنجی:  

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Oct/14/برنامه کاری-شادی دالوند.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 


Name: Shadi Dalvand

Field of Study: Master's degree in neonatal intensive care unit

Academic Degree: Nursing education instructor

Academic Department:  Member of Operating room & Anesthesia Department

Research Interests:

Self-Care

Psychiatric Nursing

Spiritual care

infection control

CV link

 

Biography:

1- The first person in the bachelor's degree in operating room and master's degree, a student who is a member of the master's brilliant talents

2- Clinical records in the departments of operating room, emergency room, special care for newborns (about eight years)

3- Audit member and clinical governance expert, responsible for hospital accreditation

4- Carrying out several research projects and publishing articles in the field of spiritual care and mental nursing in reliable domestic and foreign publications

5- Obtaining the title of model nurse in several courses

  

Email: ShadiDalvand407@gmail.com

Academic Email: ShadiDalvand407@.sbmu.ac.ir

Contact Number: Tel: +98 02188655339

 

ORCID ID: 0000-0002-3880-6283

Researcher CV link:

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

 

Link of Weekly Schedule:/uploads/244/2023/Oct/14/برنامه کاری-شادی دالوند_1.pdf

 Link of Under-supervised Students:

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست