وظایف شورای آموزشی دانشکده

الف - اعضاء

شورای آموزشی هر دانشکده با سه گروه آموزشی و یا بیشتر و با ترکیب ذیل قابل تشکیل است.

 • رئیس دانشکده، معاونان دانشکده، مدیران گروه های آموزشی

ب – وظایف شورای آموزشی دانشکده

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی ابلاغ می گردد.
 • تدوین سیاست های آموزشی با توجه به خط­مشی آموزشی و پژوهشی دانشکده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
 • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی آموزش در دانشکده
 • بررسی و تبیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی
 • - بررسی و اظهارنظر مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می­دهند.
 • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به دانشگاه
 • تصویب عناوین رساله با رویکرد حل موضوعات کاربردی
 •  
 • اداره کلیه امور آموزشی دانشکده
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی
 • نظارت و اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
 • تدوین پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به دانشگاه
 • اجرای دوره های کوتاه مدت
 • بررسی و تایید دعوت اساتید خارجی در رشته های موردنیاز بنابر پیشنهاد گروه های آموزشی
 • نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب مصوبات
 • بررسی کیفیت آموزشی دانشکده و اعضای هیات علمی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست