شرح وظایف ناظر آموزش بالینی در کارآموزی عرصه

هماهنگ ­سازی اهداف آموزشی دانشکده با اهداف مراقبتی بیمارستان­های عرصه کارآموزی

- حضور مستمر در بیمارستان (حضور و غیاب ناظر بالینی و سایر مربیان در دفتر معاونت آموزشی بیمارستان انجام می ­شود.)

- ارائه ابلاغ کارآموزی دانشجویان به دفتر پرستاری

- هماهنگی با معاون آموزشی و مدیریت پرستاری در سطوح مختلف در رابطه با آموزش و ارائه خدمت دانشجوی پرستاری

- تقسیم ­بندی دانشجویان پرستاری با هماهنگی دفتر پرستاری و معرفی آن­ها به سرپرستار بخش­های مورد نظر در بیمارستان

- هماهنگی و نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان در بیمارستان

- نظارت و کنترل مستمر وضعیت دانشجویان پرستاری

- تبادل و انتقال اطلاعات مرتبط با کارآموزی عرصه بین دانشکده پرستاری و بیمارستان به صورت مکتوب

نظارت بر عملکرد دانشجوی پرستاری

- پیگیری حضور و غیاب دانشجو طبق برنامه بخش

- نظارت بر رعایت قوانین و ضوابط بیمارستان توسط دانشجو

- تعامل با سرپرستار بخش در رابطه با عملکرد دانشجو و دریافت گزارش ماهیانه عملکرد دانشجو از سرپرستار

- سامان­دهی و رفع مشکلات و مسائل احتمالی در کارآموزی و گزارش آن به دانشکده

رفتار با دانشجو

- حمایت از دانشجو، رفع اضطراب و ایجاد اطمینان و امنیت و آرامش

- برخورد احترام­آمیز با دانشجو و حفظ شأن او به عنوان عضوی از تیم مراقبت سلامت

- اجتناب از تمسخر یا بی­احترامی به هر عنوان به دانشجوی پرستاری

- اجتناب از ابراز هر گونه حرکات یا الفاظ تحقیر­آمیز یا توهین­ آمیز به دانشجو

- عدم اعمال تهدید یا خشونت به دانشجو

- حمایت و پیگیری انجام اقدامات درمانی یا تشخیصی، طبق ضوابط، در صورت وقوع حوادث حین خدمت برای دانشجو (‌مثل آلودگی با سوزن)

به عنوان یک الگوی نقش

- به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم، با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ایمن و با کیفیت پرستاری

- به عنوان یک الگوی رفتاری، علمی و اخلاقی در عملکرد حرفه­ ای

- الگوی نقش برای یادگیری و عملکرد مبتنی بر شواهد

آموزش به دانشجو

- در نظر داشتن اهداف کارآموزی عرصه

- راهنمایی و پاسخ به سؤالات دانشجو و اصلاح عملکرد وی طبق اصول استاندارد

- قرار دادن اطلاعات مورد نیاز حرفه­ای و مراقبتی در اختیار دانشجو

- نظارت دوره ­ای بر عملکرد دانشجو

پیگیری وضعیت­ های غیر معمول

- پیگیری گزارش موارد تخلف دانشجویی (با حفظ رازداری)

- پیگیری وضعیت­های جسمانی یا روانی غیر طبیعی دانشجو (با حفظ رازداری)

- پیگیری سوء رفتار حرفه­ای و یا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانونی گردد (با حفظ رازداری)

- پیگیری موارد نقض قوانین و مقررات بیمارستان یا بخش توسط دانشجو (با حفظ رازداری)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست