اعضای گروه پرستاری کودکان

 

1- شرکت در دوره فلوشیپ مراقبت تسکینی دانشگاه  هندوستان تحت نظر WHO در سال 1400-1401

2- شرکت در دوره مراقبت تسکینی آنکارا ترکیه 1390

3- شرکت در دوره مراقبت تسکینی استانبول ترکیه  1397

4- شرکت در دوره کنترل عفونت  کشور امریکا 1384

5- شرکت در دوره مراقبت تسکینی در کشور عمان 2017

6- کسب گواهی دوره مراقبت تسکینی OMSB 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست