ترکیب اعضای شورای فرهنگی

آقای دکتر زمان زاده :

ریاست دانشکده

خانم دکتر شریعت پناهی :

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای کوکبی :

مسئول حراست

حاج آقا احمدی :

رابط نهاد رهبری

آقای علی وفایی نژاد :

دبیر بسیج واحد برادران

آقای فرید رسول زاده :

دبیر انجمن اسلامی 1348

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست