طرح های تحقیقاتی اعضای گروه پرستاری کودکان

)تاریخ تصویب طرح از ابتدای سال 1400 تا شهریور 1402)

 • دکتر رسولی
 • طراحی و ایجاد برنامه کاربردی مراقبت تسکینی مبتنی بر تلفن همراه و بررسی تاثیر آن بر وضعیت سلامت روان زنان با سابقه سقط جنین
 • تبیین راهنمای جامع نظام خدمات پرستاری در منزل در کشور ایران
 • بررسی فقدان، سوگ و عوامل مرتبط با آن در خانواده و بستگان بیماران مبتلا به کووید در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
 • تبیین وضعیت موجود مدیریت درد و چالش های آن در بیماران مبتلا به سرطان: یک مطالعه ترکیبی
 • بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس پیامدهای مراقبت تسکینی بیماران کلیوی و عوامل موثر بر آن در سال ۲۰۲۲-: یک مطالعه روش شناختی-مقطعی۲۰۲۳
 • تدوین بسته خدمات پایه مراقبت تسکینی در کودکان مبتلا به سرطان
 • ترجمه و روانسنجی مقیاس استرس پس از مهاجرت و بررسی عوامل موثر بر استرس پس از مهاجرت پناهندگان در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 • برآورد هزینه اثربخشی به‌کارگیری مدل مراقبت تسکینی حمایتی طراحی شده در بیمارستان کودکان مفید
 • تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس توان مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران نیازمند به مراقبت تسکینی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان-های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
 • بررسی نیازهای روانی- اجتماعی تامین نشده نوجوانان ایرانی دارای خواهر یا برادر مبتلا به سرطان
 • بررسی تغییرات معنوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان در جریان همه گیری کرونا
 • بررسی دانش ونگرش ارائه دهندگان مراقبت نسبت به مراقبت تسکینی در ایران
 • بهبود نقش پرستاران شاغل در بخش انکولوژی کودکان در ارائه مراقبت تسکینی: یک مطالعه اقدام پژوهی
 • بررسی توان مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان : یک مطالعه توصیفی
 • بررسی نیازهای تامین نشده مادران کودکان مبتلا به سرطان در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در ایران
 • تدوین بسته خدمتی مراقبت مبتنی بر جامعه در بزرگسالان با اختلالات روانی شدید و مداوم
 • بررسی میزان آگاهی درباره مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان شهید صدوقی یزد
 • بررسی موانع بکارگیری طب مکمل و سنتی از دیدگاه ارایه دهندگان مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه ترکیبی
 • طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش آگاهی و استیگمای بیماری کووید-۱۹ در ارائه دهندگان مراقبت سلامت

دکتر ولیزاده

 • ارتباط بین دانش و عملکرد پرستاران در خصوص انتقال به تغذیه دهانی در نوزادان نارس در بیمارستان های شهر تبریز، سال ۱۴۰۱
 • تجارب مدیران پرستاری در مدیریت پاندمی کووید ۱۹ در بیمارستان های تبریز: یک مطالعه کیفی
 • طراحی و روان سنجی مقیاس سنجش گسست نقش مادری در سرطان پستان: یک مطالعه اکتشافی متوالی
 • نیازهای اطلاعاتی و درک والدین از ایمنی و کیفیت مراقبتهای پرستاری و ارتباط آن با عوارض گوارشی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال ۱۴۰۰
 • تاثیر ماساژ افلوراژ با روغن میخک بر درد و اضطراب کودکان مبتلا به سرطان تحت پونکسیون کمری/ تزریق داخل نخاعی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی
 • توسعه برنامه مراقبت مجازی در منزل برای بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن: یک مطالعه اقدام پژوهی
 • تعیین شایستگی های مورد انتظار دانش آموختگان کارشناسی پرستاری ایران: مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
 • ارزشیابی درسنامه کشوری پرستاری از کودک بیمار مبتنی بر سناریوهای بالینی: یک مطالعه اقدام پژوهی
 • مقایسه تاثیر دو روش شنیدن و خواندن قصه بر اضطراب و طول زمان به خواب رفتن کودکان ۱۲-۸ ساله بستری با شکستگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
 • طراحی و روان سنجی مقیاس شناسایی دانشجو با عملکرد بالینی ایمن در دوره کارشناسی پرستاری: یک مطالعه اکتشافی متوالی
 • ارتباط سلامت روان مادران در دوره پس از زایمان با رفتار شیرخوار
 • تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و کتابچه ارزیابی رفتار نوزاد بر استرس و دلبستگی مادران دارای نوزاد نارس: یک مطالعه شبه تجربی

دکتر نوریان

 • پیش بینی رشد پس از سانحه بر مبنای تاب آوری، خودشفقت ورزی و ویژگی های فردی و بالینی نوجوانان مبتلا به بیماری های تهدیدکننده زندگی در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال ۱۴۰۱.
 • بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور مبتنی بر پرستاری از راه دور بر میزان خودکارآمدی و تبعیت از درمان در کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک
 • فرهنگ ایمنی در بخش‌های مراقبت های ویژه نوزادان: یک تحلیل محتوای کیفی
 • بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر خنده بر بازبودن راه هوایی کودکان دارای تراکئوستومی
 • ارزیابی روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه بررسی بیمارستان از نظر فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه روش‌شناسی
 • بررسی تاثیر بازی با لگو و گوش دادن به موسیقی بر درد بعد از عمل جراحی در کودکان
 • بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه و والدین آنها از آموزش مجازی در شرایط پاندمی بیماری ویروس کرونا (کووید-۱۹) در شهر کرمان سال ۱۴۰۰
 •  

دکتر فراهانی

 • بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور مبتنی بر پرستاری از راه دور بر میزان خودکارآمدی و تبعیت از درمان در کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک
 • بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر خنده بر بازبودن راه هوایی کودکان دارای تراکئوستومی
 • تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس توان مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران نیازمند به مراقبت تسکینی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان-های منتخب دانشگاه¬های علوم پزشکی شهر تهران
 • بررسی مقایسه ای تاثیر بازی با لگو و رنگ آمیزی ماندالا بر اضطراب قبل از عمل جراحی در کودکان
 • بررسی تغییرات معنوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان در جریان همه گیری کرونا
 • بررسی دانش ونگرش ارائه دهندگان مراقبت نسبت به مراقبت تسکینی در ایران
 • ترجمه و اعتبارسنجی `سیاهه آسایش رفتاری` در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن بستری در بیمارستان

دکتر ابراهیم پور

 • تبیین دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص وضعیت آموزش دوره ی دندانپزشکی عمومی در دوران پاندمی کووید-۱۹ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تدوین و روانسنجی ابزار‌های ارزشیابی کیفیت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی

دکتر ورزش نژاد

 • بررسی پیش بینی کننده های مرتبط با پرستار در احیای موفق نوزادان
 • بررسی ارتباط عوارض و طول مدت ماندگاری کاتتر ورید محیطی با و بدون استفاده از آتل در نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان
 • بررسی عوامل موثر بر ماندگاری و عوارض مرتبط با کاتتر ورید محیطی در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم الکترونیک آموزش فرایند پرستاری
 • تدوین و بومی سازی راهنماهای بین حرفه ای مراقبت تسکینی در مرحله پایان عمر کودکان دارای وضعیت تهدید کننده زندگی
 • بررسی وضعیت مرگ و میر نوزادان در ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
 • پیامد ناهنجاری های سرشتی بدو تولد در ایران از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰
 • مقایسه ی پیامد های دوره نوزادی در نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با متفورمین و نوزادان مادران تحت درمان با انسولین در بیمارستان مهدیه در سال ۱۳۹۹
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم الکترونیک تصمیم یار ترموریگولیشن در نوزادان
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست