گزارش عملکرد کتابخانه سال 1396

 

1.      تعداد 3268 نسخه کتاب امانت داده شده است.

2.      تعداد 8295 نسخه کتاب بازگشت داده شده است.

3.      تعداد 3314 نسخه تمدید کتاب انجام شده است.

4.      حدود16000 نسخه کتاب و پایان نامه درقفسه هاجانمایی شده است.

5.      دانلود مقاله نشریات لاتین به میزان450عدد.

6.       وروداطلاعات52عنوان نشریات لاتین

7.      ورود اطلاعات وثبت پایان نامه ها به تعداد 71عدد.

8.      آماده سازی پایان نامه 71 عدد و چسباندن تگ

9.      اضافه کردن فایل صفحه عنوان و چکیده 160 پایان نامه

10.  اصلاح کاربرگه 110 پایان نامه جهت بالا بردن رتبه وبومتریکس دانشگاه

11.  تفکیک پایان نامه های دکتری پرستاری و دکتری بهداشت باروری

12.  ویرایش فهرستنویسی 360عنوان کتاب

13.  آماده سازی 360 نسخه کتاب و چاپ لیبل و بارکد

14.  دریافت و ثبت 57 عنوان کتاب اهدایی

15.  فهرستنویسی 57 عنوان کتاب اهدایی

16.  آماده سازی 57 عنوان کتاب اهدایی و چاپ لیبل و بارکد

17.  شلف کردن 57 عنوان کتاب اهدایی

18.  مرتب کردن ماهانه قفسه های کتاب ها و پایان نامه ها و اصلاح کتابهای اشتباه فایل شده به

19.  تسویه حساب دانشجویان حدودا480 نفر.

20.  راهنمایی وثبت نام اعضایی که بنا به دلایلی ثبت نامشان انجام نشده است .

21.  راهنمای مراجعین جهت استفاده از کتابخانه و سرچ منابع و راهنمایی جهت تمدید کتابهای در امانت عضو

22.  پاسخگویی تلفنی وراهنمایی استفاده کنندگان ودیگر مراکز .

23.  سرویس دهی حضوری به مراجعین غیرعضو .

24.  تمدید تلفنی کتب اعضایی که دسترسی شان برای تمدید بسته شده است.

25.  تماس با ناشرین جهت ارسال لیست کتاب های نمایشگاه

26.  ارسال لیست ناشران برای گروه های آموزشی دانشکده

27.  بررسی کتاب های درخواست شده توسط مراجعین و گروه های آموزشی برای خرید نمایشگاه جهت عدم تکراری بودن در کتابخانه

28.  تهیه لیست سفارش کتاب برای نمایشگاه 1396

29.  خرید105 عنوان کتاب لاتین از نمایشگاه 1396به قیمت 14 میلیون تومان

30.  پیگیری دریافت کتاب های خریداری شده از نمایشگاه 1396

31.  تطبیق کتاب های دریافت شده از ناشر با فاکتور خرید

32.  بررسی کتاب های خریداری شده از نظر فیزیکی و وضعیت ظاهری

33.  مجموعه سازی آماده سازی اولیه کتاب های خریداری شده

34.  تهیه کد اموال برای 105  عنوان کتاب لاتین خرید نمایشگاه 1396

35.  فهرستنویسی 105 عنوان کتاب خریداری شده از نمایشگاه 1396

36.  آماده سازی نهایی کتاب ها( تهیه لیبل و بارکد)

37.  برگزاری بازدید از کتاب ها جدید برای هیات رئیسه دانشکده و اساتید

38.  شلف کردن 105 عنوان کتاب خرید نمایشگاه

39.  تهیه لیست کتاب های فارسی مورد نیاز مجموعه با توجه به درخواست مراجعین و گروه های آموزشی

40.  تهیه لیست دانشجویان فارغ التحصیل نیمسال اول و تسویه آنها

41.  انجام دستی صحافی 120 نسخه کتاب و 150 پایان نامه توسط پرسنل کتابخانه

42.  برگزاری کلاس های آموزش استفاده از کتابخانه و جستجوی منابع.

43.  هماهنگی با کتابخانه مرکزی جهت دریافت مجوز برگزاری کارگاه ها

44.  هماهنکی با کتابخانه مرکزی جهت حضور مدرس

45.  هماهنگی با مدرس جهت برگزاری کارگاه ها

46.  هماهنگی با واحد ITجهت برگزاری کارگاه ها در سایت دانشکده

47.  هماهنگی با واحد تدارکات جهت پذیرایی

48.  هماهنگی با روابط عمومی دانشکده جهت اطلاع رسانی زمان و مکان کارگاه به دانشجویان و اساتید

49.  ثبت نام شرکت کنندگان کارگاه ها

50.  حضور و غیاب شرکت کنندگان و جمع آوری ارزشیابی کارگاه ها

51.  تهیه لیست شرکت کنندگان و ارسال آن به کتابخانه مرکزی جهت صدور گواهی برای شرکت کنندگان

52.  دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها از کتابخانه مرکزی و تحویل آن به شرکت کنندگان

53.  برگزاری کارگاه Clinical key

54.  برگزاری کارگاه Cochrane

55.  برگزاری کارگاه EndNote(2 بار در سال)

56.  برگزاری کارگاه Google, Google Scholar(2 بار در سال)

57.  برگزاری کارگاه  Scopus (2 بار در سال)

58.  برگزاری کارگاهISI (2 بار در سال)

59.  برگزاری کارگاهScience Direct (2 بار در سال)

60.  برگزاری کارگاهOvid

61.  هماهنگی با واحد امور عمومی جهت تغییر جانمایی کتابخانه

62.  بروز رسانی اطلاعات پمفلت راهنمای کتابخانه برای مراجعین با توجه به تغییرات انجام شده در نرم افزار کتابخانه

63.  هماهنگی با معاونت پشتیبانی جهت تاییدیه تکثیر پملفت

64.  هماهنگی با واحد تدارکات جهت تکثیر پمفلت

65.  بروزسانی هفتگی  اطلاعات سایت کتابخانه .

66.   تهیه گواهی کارگاه های برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجویی و ارسال آن برای معاونت پژوهشی دانشکده

67.  تهیه 3دستگاه بارکد خوان برای بخش امانت

68.  تهیه 2 دستگاه اسکنر برای بخش اطلاع رسانی و پایان نامه ها

69.  تهیه تابلو راهنما برای بخش های مختلف کتابخانه

70.  بررسی کتاب های درخواست شده توسط مراجعین و گروه های آموزشی  جهت عدم تکراری بودن در کتابخانه

71.  تهیه لیست سفارش کتاب فارسی

72.  راهنمای مراجعین جهت ثبت نام VPN

73.  راهنمای مراجعین در رابطه با مشکلات سرچ، Endnote، Wordو سایر موارد

74.  همکاری با کمیته امتحانات در برگزاری امتحانات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست