مدیر گروه مدیریت و روان پرستاری: آقای دکتر حسین زاهد نژاد

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

@gmail.comzahednezhad.h 

شماره تماس:  021-88655366

 

 

مدیر گروه

 

مسئول امور پژوهشی گروه: خانم دکتر رفعت رضاپور

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

 rezapour.r@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  021-88655366

 

 

معاونت پشتیبانی دانشکده

 

مسئول توسعه آموزش و سایت گروه: خانم دکتر نرجس موسوی زاده

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی:  استادیار

پست الکترونیک:

n.mousavi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  021-88655366

 

 

مسئول اعتبار بخشی گروه

 

مسئول امور بین الملل گروه: خانم دکتر فتانه قدیریان بهارانچی

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی:  استادیار

پست الکترونیک:

ghadirian@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  021-88655366


 

 

مسئول امور بین الملل

 

مسئول دفتر گروه: خانم آتوسا مافی

تحصیلات: کارشناس

شماره تماس:  021-88202506

کارشناس گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست