منشور حقوق استفاده کنندگان از کتابخانه های تابعه دانشگاه

 

استفاده کننده باید:

در چارچوب اخلاق حرفه ای و اهمیت نفش اطلاعات در سلامت و کاهش خطاها، علوم روزآمد در حوزه اطلاع رسانی را دریافت نماید.

برای استفاده مطلوب از کتابخانه، از کتابدار راهنمایی بخواهد و درقابل پرسش هایش، ناآگاه تلقی نشود.

از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی همچون اکوستیک، نور، رطوبت، دما، تهویه، میز، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات بهره مند شود.

در کتابخانه، منابع الکترونیکی، وب سایت آن سازمان، خبرنامه، تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید.

به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) به جز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.

بتواند در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال پیشنهاد خود را ابراز نماید.

به منابع تخصصی کتابخانه های مراکز درمانی، دسترسی داشته باشد.

در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی، اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکز همتای داخلی و خارجی را در اختیار داشته باشد.

خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد، دریافت نماید.

به باورهای فرهنگی سایر مراجعه کنندگان، احترام بگذارد.

هنگام ورود به کتابخانه: ساعات کار کتابخانه، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات، اخبار، اطلاعیه ها و راهنمای بخش های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نماید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست