شرح وظایف دفتر تحصیلات تکمیلی

 •   اجرای مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی، تصمیمات هیئت رئیسه، آئین نامه ها و برنامه های مصوب
 • برگزاری و حضور در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی طبق جدول زمانبندی
 • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی پس از نظرخواهی از گروه های آموزشی مجری و ارائه آن به دانشگاه
 • برنامه ریزی و هماهنگی ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون های مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • تعیین زمان برگزاری آزمون جامع دکتری، هیأت داوران و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • نظارت بر اجرای فرآیندهای آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر تدوین جدول زمانبندی آموزشی و برنامه‌های مختلف درسی
 • بررسی کیفیت آموزشی ( نظری، عملی) دوره های تحصیلات تکمیلی  و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت
 • بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه  مقاطع تحصیلات تکمیلی در چهارچوب برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • نظارت بر فرآیند تعیین استاد راهنما و گروه آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
 • نظارت بر فرایندهای تصویب عناوین، طرح های پیشنهادی و دفاع نهایی پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • دریافت و نظارت بر گزارشات پیشرفت کار پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه
 • تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری
 • رسیدگی به مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • بررسی فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب آیین نامه 
 • آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی
 • هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست