مراحل ارزشیابی درونی:

برای اجرای صحیح فعالیت های مربوط به ارزشیابی درونی در گروه، مراحل آن شامل گام های جداگانه به ترتیب زیر می باشد:

 گام اول: گام اول شامل معرفی ارزشیابی درونی و آشنایی اعضاء هیات علمی گروه با ارزشیابی درونی از طریق مطالعه راهنمای ارزشیابی درونی منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مشاوره و راهنمایی از همکاران سایر گروه های آموزشی که ارزشیابی درون گروهی را قبلا انجام داده بودند، می باشد.

گام دوم: تشکیل کمیته ارزشیابی درونی در گروه، گام دوم است .در این مرحله پس از تعیین مجری طرح، سایر همکاران اصلی مشخص و تقسیم کار صورت گرفت .برای انجام ارزشیابی جلساتی با تک تک افراد کمیته تشکیل گردید.

گام سوم:

گام سوم تدوین یا تصریح رسالت و اهداف آموزشی گروه بود که بشرح ذیل تعیین گردید:

رسالت رشته اتاق عمل: ایجاد یک محیط امن برای جراحی در اتاق عمل به گونه ای که در طی فرآیند های جراحی که در اتاق عمل به انجام می رسد شرایطی فراهم شود که حداکثر ایمنی برای بیمار فراهم گردد. آماده سازی ابزار و تجهیزات لازم جهت انجام جراحی به صورت بهینه و با بهترین کیفیت عملکردی ممکن در همه تخصص های جراحی

رسالت رشته هوشبری: هدف از برنامه آموزشی کارشناسی هوشبری تربیت دانشجویانی است که تحت نظارت متخصص بیهوشی بتواننددر امر بیهوش ساختن ، نگهداری و هوش آوری بیماران ، به ویژه در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی ،مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی ، مراقبت مطلوب از بیمارانسرویس کنترل درد حاد، در تیم احیاء قلبی ریوی و مغزی مشارکت نموده و در نگهداری مناسب از دستگاهها تجهیزات وسایل و داروهای مرتبط همکاری نماید.

اهداف کلی:

رشته اتاق عمل: تربیت فرد متخصص و متعهد به عنوان یکی از اعضای اصلی و جدایی ناپذیر تیم جراحی که بتواند در فرآیند جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی شرکت کند و جهت انجام فرآیند تهاجمی جراحی به صورت ایمن و مثمر ثمر نقش ایفا کند. رشته هوشبری: هدف از برنامه آموزشی کارشناسی هوشبری تربیت دانشجویانی است که تحت نظارت متخصص بیهوشی بتوانند در امر بیهوش ساختن ، نگهداری و هوش آوری بیماران ، به ویژه در اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی ، مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی، مراقبت مطلوب از بیماران در سرویس کنترل درد ، در تیم احیاء قلبی ریوی و مغزی مشارکت نموده و در نگهداری مناسب از دستگاهها تجهیزات وسایل و داروهای مرتبط همکاری نماید.

7

گام چهارم : تعیین حوزه های ارزشیابی

حوزه های مورد ارزشیابی شامل موارد زیر است:

– 9رسالت و اهداف و جایگاه سازمانی

– 2برنامه های آموزشی

– 3هیات علمی

– 4دانشجو

-5راهبردهای یادگیری / بازدهی

– 6امکانات و تجهیزات آموزشی

– 1پایان نامه

گام پنجم : تعیین وضعیت مطلوب برای هریک از حوزه های ارزشیابی:

با توجه به وضعیت دانشگاه و گروه، وضعیت مطلوب برای هریک از حوزه های مورد ارزشیابی توسط اعضاء تیم ارزشیابی تعیین و وضعیت موجود با آن مقایسه شد.

گام ششم : تعیین جمع آوری داده ها و تدوین ابزار اندازه گیری

در این مرحله اعضاء تیم ارزشیابی درونی برای هر یک از حوزه های مورد ارزشیابی یک پرسشنامه تهیه که متناسب با نوع مخاطب، پرسشنامه های اختصاصی توسط مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان گروه تکمیل گردید.

گام هفتم : جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها

پس از تکمیل پرسشنامه ها و استخراج نتایج و بیان وضعیت موجود در انتهای هر حوزه یک بحث و نتیجه گیری در خصوص بهبود وضعیت موجود بیان شده است. لازم به ذکر است در تمامی جداول، مساوی و یا بالاتر از 83درصد (وضعیت مطلوب،) 11 – 63درصد (نسبتا مطلوب،) و کمتر از 51درصد (وضعیت نامطلوب) در نظر گرفته شد. ضمن اینکه برای نشانگر مطلوب امتیاز ،2برای نشانگر نسبتا مطلوب امتیاز 9و برای نشانگر نامطلوب امتیاز صفر در نظر گرفته شد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست