سرکار خانم فرناز امیرحسینی

 

تلفن ثابت: 88655360

تلفن داخلی : 316

ایمیل آکادمیک پژوهشی:f.amirhoseini@sbmu.ac.ir

 

شرح وظایف:           

  • ادمین سامانه پژوهان
  • بررسی وتصویب طرح های پژوهشی
  • بررسی و تصویب گرنت ها
  • عقد قرارداد طرح های پژوهشی
  •  بررسی گزارش ها و تسویه طرح های پژوهشی
  • بررسی اخبار پژوهشی
  • بررسی مقالات
  • کارشناس کمیته اخلاق (صدور کد اخلاق طرح های پژوهشی و پایان نامه ها)
  • صدور معرفی نامه جهت طرح های مصوب اعضاء هیات علمی
  • صدور گواهی مجریان و همکاران طرح های پژوهشی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست