کارشناسان دفتر تحصیلات تکمیلی

 

کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

گروه های پرستاری کارشناسی ارشد داخلی جراحی، اورژانس، سالمندی و مراقبت های ویژه

دکتری پرستاری

خانم آذین بهدادیان

تلفن: 88655366 الی 70                                                                                                                                                                            

داخلی 280

تلفن مستقیم: 88202513

 

کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

گروه های پرستاری کارشناسی ارشد کودکان، مراقبت های ویژه نوزادان، بهداشت سلامت جامعه، مدیریت پرستاری، روان پرستاری، مامایی

دکتری بهداشت باروری

آقای احمد بهبودی

تلفن: 88655366 الی 70

داخلی 310

تلفن مستقیم: 88655379

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست