عنوان کارگاه

مدرس

محتوی آموزشی

شرکت کنندگان

زمان برگزاری

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی سرکار خانم دشتی

پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

اسامی شرکت کنندگان

1400/11/9

8 الی 15

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی سرکار خانم دشتی

پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

اسامی شرکت کنندگان

1400/11/16

8 الی 15

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست