عنوان کارگاه

مدرس

محتوی آموزشی

شرکت کنندگان

زمان برگزاری

 لینک فیلم کارگاه

راهکارهای جستجو در  Google & Google Scholar سرکار خانم دشتی

Google & Google Scholar

اسامی شرکت کنندگان

1401/02/19

12 الی 15

حضوری

راهکارهای جستجو در  Google & Google Scholar سرکار خانم دشتی

Google & Google Scholar

اسامی شرکت کنندگان

1401/03/02

12الی 15

حضوری

راهکارهای جستجو در پایگاه‌ اطلاعاتی Pub Med

سرکار خانم مهدوی

پایگاه اطلاعاتی

Pub Med

اسامی شرکت کنندگان

1401/03/09

12 الی 15

حضوری

راهکارهای جستجو در پایگاه‌ اطلاعاتی Scopus

سرکار خانم مهدوی

 

پایگاه اطلاعاتی Scopus اسامی شرکت کنندگان

1401/03/16

12 الی 15

حضوری

راهکارهای جستجو در پایگاه‌ اطلاعاتی Web of Science

سرکار خانم دشتی

 

پایگاه اطلاعاتی

Web of Science

اسامی شرکت کنندگان

1401/03/23

12 الی 15

حضوری
 ARTICLE SUBMISSION دکتر رشیدی

ARTICLE SUBMISSION

اسامی شرکت کنندگان

1401/07/27

10 الی 12

 لینک وبینار

Scientific Writing

دکتر کیانی Scientific Writing اسامی شرکت کنندگان

1401/08/25

10 الی 12

 لینک وبینار

راهکارهای جستجو در پایگاه‌ اطلاعاتی Pub Med

سرکار خانم مهدوی

پایگاه اطلاعاتی

Pub Med

اسامی شرکت کنندگان

1401/09/30

10 الی 12

 لینک وبینار

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست