عنوان کارگاه

مدرس

محتوی آموزشی

شرکت کنندگان

زمان برگزاری

 لینک فیلم کارگاه

EndNote پیشرفته دکتر خباز خوب

EndNote

اسامی شرکت کنندگان

1402/10/02

12 الی 15

حضوری

راهکارهای جستجو پیشرفته در  Google & Google Scholar سرکار خانم دشتی

Google & Google Scholar

اسامی شرکت کنندگان

1402/10/04

12الی 15

حضوری

Scientific Writing

دکتر کیانی  

Scientific Writing اسامی شرکت کنندگان

1402/10/05

12 الی 15

حضوری

راهکارهای جستجو پیشرفته در پایگاه‌ اطلاعاتی Pub Med

سرکار خانم مهدوی

 

Pub Med

اسامی شرکت کنندگان

1402/10/06

12 الی 15

حضوری
کاربر هوش مصنوعی در پژوهش سرکار خانم علی بیک

AI

اسامی شرکت کنندگان

1402/11/01

9 الی 12

حضوری

راهکارهای جستجو پیشرفته در  Google & Google Scholar سرکار خانم دشتی

Google & Google Scholar

اسامی شرکت کنندگان

1402/11/11

8 الی 10

 

حضوری

راهکارهای جستجو پیشرفته در پایگاه‌ اطلاعاتی Pub Med سرکار خانم مهدوی

Pub Med

اسامی شرکت کنندگان

1402/11/11

10 الی 12

 

حضوری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست