عنوان کارگاه

تاریخ

Wordپیشرفته

97/02/01 و 97/02/08

Wordپیشرفته

97/04/02/ و97/02/11

Google, Google Scholar, Pub Med, Proquest

97/02/15

Google, Google Scholar, Pub Med, Proquest

97/02/18

Springer, Cochrane, Wiley, Clinical key

97/02/22

Springer, Cochrane, Wiley, Clinical key

97/02/25

Scopus, ISI, Uptodate

97/02/29

Scopus, ISI, Uptodate

97/03/01

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی Google, Google Scholar, PubMed,Mesh

97/08/28

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی Scopus, ISI

97/09/05

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی Clinical key, Cochrane

97/09/12

کارگاه برای نگارش پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی(پیشرفته)

97/09/19 و97/09/26

 کارگاهEndnote

97/10/03

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست