عنوان کارگاه

مدرس

محتوی آموزشی

شرکت کنندگان

زمان برگزاری

کارگاه ENDNOTE اقای دکتر خباز آموزش ENDNOTE اسامی شرکت کنندگان

98/10/29

8 الی 15

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی خانم تاج بخش پایگاه های اطلاعاتی پزشکی اسامی شرکت کنندگان

98/10/09

8 الی 15

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی

سرکار خانم علی بیگ

پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

اسامی شرکت کنندگان

98/09/30

10 الی 12

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی

خانم تاج بخش

 

پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

اسامی شرکت کنندگان

98/09/18

8 الی 15

راهکارهای جستجو در پایگاه‌ اطلاعاتی clinical key

خانم تاج بخش

 

پایگاه اطلاعاتی clinical key

اسامی شرکت کنندگان

98/09/12

13 الی 15

کارگاه پیشرفته ابزار سازی در علوم سلامت

آقایان : دکتر عباس عبادی ، دکتر سید حمید شریف نیا ، دکتر آرمین زارعیان

ابزار سازی پیشرفته در علوم سلامت

اسامی شرکت کنندگان

98/04/17

98/04/18

کارگاه مقدماتی ابزار سازی در علوم سلامت آقایان :دکتر عباس عبادی ، دکتر سید حمید شریف نیا ، دکتر آرمین زارعیان ابزار سازی مقدماتی در علوم سلامت

اسامی شرکت کنندگان

98/04/15

98/04/16

راهکارهای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی سرکار خانم علی بیگ پایگاه های اطلاعاتی پزشکی اسامی شرکت کنندگان

98/03/28

98/03/29

15 الی 18

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست