اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی :دکتر فریبا برهانی

مدیر گروه پرستاری کودکان : دکترمنیژه نوریان

مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه : دکترسعید قاسمی

مدیر گروه روان پرستاری و مدیریت : دکترحسین زاهدنژاد

مدیر گروه هوشبری واتاق عمل : دکترهمایون بنا درخشان

رییس اداره آموزش : دکترمهدیه قلعه نوعی

مسوول تحصیلات تکمیلی : دکترفاطمه منجذبی

کارشناس برنامه ریزی دانشکده: خانم محبوبه تیموری

 

شرح وظایف:

برنامه‌های درسی ، مهم‌ترین مؤلفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی اساتید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد. به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه‌ها و به ‌ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه‌ریزی درسی را به خود اختصاص می‌دهد.  توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن  به عنوان یک سیستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می‌باشد.

 

 1. کمک به انطباق برنامه های درسی با نیاز جامعه
 2. هدفمند شدن برنامه های آموزشی مدرسین
 3. استفاده بهینه از زمان و امکانات جهت آموزش کیفی
 4. نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین
 5. تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره "course plan " و طرح درس "Lesson Plan" )اساتید درکلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام گروه های آموزشی
 6. تدوین راهنمای تدوین طرح دوره و درس
 7. نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشیابى آن‌ها
 8. ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آن‌ها
 9. مشارکت و پیگیری اجرای برنامه‌ها توسط مدیران گروه‌ها
 10. هدایت برنامه‌های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه‌های نوین
 11. کمک به انجام و اجرای فرایندهای نیازسنجی آموزشی
 12. تحقیق و مطالعه نتایج برنامه های ارائه شده

 

تقویم جلسات کمیته برنامه ریزی درسی 1402

تقویم جلسات

نام جلسه

5-7-1402 ساعت 1-3

برنامه ریزی درسی پرستاری وارایش دروس

21-8-1402 ساعت 1-3

ارایش دروس  پرستاری

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست