اعضا کمیته کمیته پایش و ارزیابی گروه پرستاری داخلی جراحی

  

دکتر فریبا برهانی                                     مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی  

دکتر مهسا بوذری پور                                رییس بخش داخلی جراحی

دکتر سولماز موسوی                                 رییس بخش فن پرستاری

دکتر ندا ثنایی                                          مسئول امور بالینی گروه

دکتر فاطمه حسن دوست                          مسئول اعتبار بخشی گروه

دکتر علی درویش پور کاخکی                     مسئول دوره کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

دکتر محبوبه  عبدالرحیمی                         مسئول دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست