اعضای کمیته ارزشیابی گروه مامایی و بهداشت باروری 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته

دکتر سپیده حاجیان

استاد( مدیر گروه)

دکترای تخصصی بهداشت باروری

دکتر هانیه علم الهدی

استادیار( معاون پژوهشی)

دکترای تخصصی بهداشت باروری

دکتر الهام زارع

استادیار( معاون آموزشی)

دکترای تخصصی بهداشت باروری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست