گروه از منظر آینده

در طول پنج سال آینده، اعضای گروه پرستاری کودکان دانشکده با به کار گیری حداکثر توان عملکردی خود به ارایه آموزش و تولید علم در حیطه پرستاری کودکان و پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان و زمینه های تخصصی مرتبط با آنها خواهد پرداخت. این راهبردها همسو با راهبردهایی است که از طرف اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت و سند سیاست ها و خدمات جامع پرستاری در کشور مشخص شده است.

در حیطه های راهبردی در پاسخ به نیازهای آموزشی و پژوهشی پرستاران ارایه دهنده خدمات حرفه ای به نوزادان، کودکان و خانواده های آنها در کل کشور و با در تظر داشتن تقاضاها و تغییرات ملی، منطقه ای و فراملی در حوزه سلامت به فعالیت خواهند پرداخت. اسناد بالادستی مسیر راهبردی گروه را به عنوان یکی از اجزای یک بستر وسیع تر مشخص می کنند.

در حیطه های آموزش نظری، عملکرد بالینی و پژوهش از اجزای بسیار مهم و دارای اولویت دراهداف گروه می باشد. در این حیطه ها افزدون به کیفیت ارایه خدمات به ذینفعان مد نظر خواهد بود. این حیطه با توجه به تاکید اسناد بالادستی مبنی بر توجه به سلامت کل جامعه و بستری که کودکان در آن رشد می کنند، مشخص شده است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست