برنامه گروه در سال آتی:

1- هماهنگی با مسئولین محترم دانشکده  در خصوص تکمیل و جذب کادر هیئت علمی جدید گروه بر اساس مصوبه های وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

2- طراحی اسکیل لب مدرن  اطاق عمل و هوشبری مدل به منظور اجرای مهارت های بالینی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در فضای واقعی

4- راهنمایی، هدایت، مشاوره و داوری پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و دکترا

5- چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ISI، Scopus و PubMed

8- حضور اساتید گروه در بازآموزی رشته های مختلف

9- تهیه و تدوین برگه ارزشیابی جدید در دروس عملی اتاق عمل

10- مشارکت دانشجویان هوشبری در کلاسهای بیهوشی برگزار شده در بیمارستان های آموزشی

16- راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی هوشبری و اتاق عمل و محاسبه وضعیت تراز علمی دانشجویان و بررسی علل نقاط ضعف و قوت آموزشی

17- هدایت طرح های تحقیقاتی به صورت مشارکت با سایر مراکز پژوهشی

19- مشارکت اولویت های پژوهشی گروه اتاق عمل و هوشبری با سایر گروه های آموزشی در جهت تعیین عناوین پژوهشی مورد نیاز گروه

20- جلسات مرتب گروه جهت مطرح کردن مسائل آموزشی و تجزیه و تحلیل روند پیشرفت گروه

22- ادامه عضویت اعضای محترم گروه در انجمن های مختلف علمی – پژوهشی ( جامعه جراحان ایران ، انجمن بیهوشی ایران ، انجمن قلب ایران ، انجمن مراقبت های ویژه ) همراه با ارایه برنامه های علمی

23- هم فکری محترم اعضای گروه جهت تبدیل LOG BOOK  فیزیکی به الکترونیکی

24- هم فکری اعضای محترم گروه در جهت تقویت و توسعه آموزش مجازی و تشکیل بانک فیلم های آموزشی

25- ارائه راهکارهای توسعه مهارت های آموزشی با استفاده از استراتژی های جدید آموزشی از قبیل  Gamification

26- برگزاری مجدد ژورنال کلاب و کارگاه های انتقال دانش با دانشجویان و حضور اعضای هیئت علمی گروه با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان و اعضا با تازه های علمی، تخصصی و کاربردی مرتبط با رشته به منظور توانمند سازی بیشتر

27- برگزاری جلسات آموزشی با حضور اعضای هیئت علمی گروه با هدف آشنایی با دانش تخصصی و تجارب اعضای گروه در ارتقای توانمندی اعضای گروه

28- برنامه ریزی برای تاسیس رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری و کارشناسی ارشد اطاق عمل

29- نظارت بیشتر بر نحوه آموزش بالینی دانشجویان و برگزاری جلسات منظم حداقل دوبار در سال با نمایندگانی از دانشجویان در جهت حل مشکلات موجود در آموزش و ارائه بازخورد به مدیران و معاونین آموزشی دانشکده .

30- ارتباط با شرکت های تجهیزات پزشکی به منظور استفاده از امکانات آموزشی آن ها

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست