اعضاء کمیته اجرایی مرکز مشاوره دانشجویی

 

مسئول اساتید مشاور:

دکتر فرشته جواهری طهرانی

عضو هیئت علمی گروه پرستاری سلامت جامعه

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های اساتید مشاور دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده جهت اطلاع از امور آموزشی
 • معرفی و تقسیم دانشجویان بین اساتید مشاور
 • اخذ برنامه‌های ملاقات دانشجویی اساتید مشاور
 • اطلاع برنامه ملاقات دانشجویی به دانشجویان با همکاری اداره آموزش
 • نظارت بر اجرای برنامه ملاقات دانشجویی توسط اساتید مشاور
 • جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارسال فرم گزارش عملکرد اساتید مشاور به معاونت آموزشی در پایان هر نیمسال
 • ارزیابی سالانه عملکرد اساتید مشاور توسط دانشجویان (ترجیحاً الکترونیکی و تحت وب) و اطلاع آن به معاونت آموزشی دانشکده
 • نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی جهت اساتید مشاور با نظارت مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی ماهانه با اساتید مشاور و معاونت آموزشی دانشکده

 

برنامه ملاقات دانشجویی: روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 13 الی 16  ، طبقه سوم، اتاق 318        تلفن تماس: 330-88655366-021  

ایمیل:     fereshte.javaheri@yahoo.com        javaheri@sbmu.ac.ir  

 

کارشناسان مشاور دانشکده:

 جناب آقای وفایی

کارشناس ارشد روان­شناسی بالینی

طبقه دوم، اتاق مشاوره

روزهای حضور: یکشنبه­ها از ساعت 8 صبح الی 2 بعدازظهر

ایمیل: Ali.vafaei62@gmail.com

 

سرکار خانم هانیه قهرمانی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

طبقه دوم، اتاق مشاوره

روزهای حضور: سه­ شنبه از ساعت 9 صبح الی 3 بعدازظهر

ایمیل:   Ha_ghahramani@yahoo.com

 

سرکار خانم طاهره امیری

کارشناس ارشد مشاوره

طبقه دوم، اتاق مشاوره

روزهای حضور: شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 صبح الی 3 بعدازظهر

 

همتایاران :

جناب آقای محسن غفاری

دانشجو کارشناسی پرستاری علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیل:   muhsenghafari@gmail.com

 

سرکار خانم حنانه جباری

دانشجوی کارشناسی اطاق عمل علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیل:   hannanehjbr2@gmail.com

 

 سرکار خانم محدثه بصیرت

دانشجو کارشناسی ارشد روان پرستاری علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیل:  Mohadese.basirat@gmail.com       mohadesebasirat@sbmu.ac.ir

 

 سرکار خانم حدیث شعبانی پور

دانشجوی کارشناسی پرستاری علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیلhadisshabanipour@gmail.com

 

آقای علیرضا کیهانی منزه

دانشجوی کارشناسی اطاق عمل علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیل:  akeyhani27@gmail.com

 

خانم هلیا قلی زاده

دانشجوی کارشناسی اطاق عمل علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیل : gholizadehheliya@gmail.com

 

آقای امیرصالح لسانی

دانشجوی کارشناسی پرستاری علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمیل :  amirsaleh.lesani.b@gmail.com

 

کارشناس هماهنگ کننده دفتر مشاوره:

سرکار خانم آتوسا مافی

شرح وظایف:

 • هماهنگ کننده و تنظیم کننده کلیهی برنامههای گروههای آموزشی به درخواست مدیران گروهها
 • هماهنگ کننده و تنظیم زمان مشاوره با دانشجویان بر اساس برنامه زمانی حضور مشاورین در دانشکده
 • دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی مربوط به گروه های آموزشی
 • تهیه پیش نویس نامه‌ها، مستندات، بخشنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز
 • نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 • ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام های الکترونیکی برای اعضا گروه و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه
 • برقراری ارتباط و تعامل مستمر با اعضا گروه در خصوص  تهیه گزارش

اتاق: طبقه دوم

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 3 بعدازظهر

تلفن تماس: 297-88655366-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست