اعضای آموزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

1

سکینه نیری

کارشناس ارشد

علوم آزمایشگاهی + ژنتیک

Nayerifariba90@gmail.com

2

ژاکلین وارطانوسیان

کارشناس ارشد

علوم آزمایشگاهی+ آموزش پزشکی

jacqva@gmail.com

3

سرور اصلاحی

کارشناس ارشد

علوم آزمایشگاهی+ بیوشیمی

sorooreslahi22@gmail.com

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست