رسالت کتابخانه:

    تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشکده و  مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.

 

جامعه استفاده کننده:

دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگران سایر مراکز با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه

 

اصول ارزشی رسالت:

    ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان

   نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خالق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطالاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطالاعاتی به

اشتراک میگذارند

 

اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی:

    کتابخانه دانشکده و کتابداران متخصص آن پیوسته در تلاشند تا هدفها و وظایف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر این اساس ، نخستین فعالیت فکری شورای تخصصی کتابخانه دانشکده تدوین اساسنامه ای است که هدفها و رسالت کتابخانه های دانشکده در

آغاز آن و با رویکرد کاربردی ارائه شد. شکل گیری و تدوین این اساسنامه متکی به مطالعات نظری فراوان در زمینه رسالت دانشگاهها و توجه به جایگاه کتابخانه به منزله مرکز دانش و معرفت و نیز چگونگی تحقق هدفها است.

   *پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده

    *شناسایی نیازهای جامعه دانشکده و فراهم کردن امکانات ،تامین نیازها

    *مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای دانشکده

    *همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشکده

    *فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشکده

    *تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه دانشکده

    *مشارکت فعال در امور پژوهشی دانشکده

    *ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطالاعاتی، مدیریت اطلاعات، مهارتهای اطلاع یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان در بر آوردن نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم

    *آموزش مداوم کتابداران و کلیه کاربران در سطوح مختلف

 

خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف:

    *بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط های منظم با گروههای آموزشی دانشکده

    *تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان

     *تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشکده

    *تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه دانشکده

    *مرور و بررسی آخرین یافته های علمی و پژوهشی پیرامون بکارگیری بهینه کارکنان، منابع و ابزارها

    *برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مراجعان و کسب حداکثر بهرهگیری از منابع و امکانات کتابخانهدانشکده

    *آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار(کتابداران دانشکده) با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشکده

    *سفارش،خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه دانشکده

    *برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور استفاده بهینه اعضای هیات علمی،پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

    *ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطالاع رسانی پزشکی در کتابخانه

    *گسترش ارتباط بین دانشگاهی بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای

    *وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست