رسالت کتابخانه:

تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشکده و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.

   

 جامعه استفاده کننده:

 دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگران سایر مراکز با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه

 

 اصول ارزشی رسالت:

 ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان

نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خالق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطالاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را  در استفاده از اطلاعات و فناوری اطالاعاتی به اشتراک میگذارند

 

 اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی:

 کتابخانه دانشکده و کتابداران متخصص آن پیوسته در تلاشند تا هدفها و وظایف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر این اساس ، نخستین فعالیت فکری شورای تخصصی کتابخانه دانشکده تدوین اساسنامه ای است           که هدفها و رسالت کتابخانه های دانشکده در آغاز آن و با رویکرد کاربردی ارائه شدشکل گیری و تدوین این اساسنامه متکی به مطالعات نظری فراوان در زمینه رسالت دانشگاهها و توجه به جایگاه کتابخانه به منزله مرکز دانش و معرفت و نیز           چگونگی تحقق هدفها است.

پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده

شناسایی نیازهای جامعه دانشکده و فراهم کردن امکانات ،تامین نیازها

مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای دانشکده

همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشکده

فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشکده

تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه دانشکده

مشارکت فعال در امور پژوهشی دانشکده

ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطالاعاتی، مدیریت اطلاعات، مهارتهای اطلاع یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان در بر آوردن نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم

آموزش مداوم کتابداران و کلیه کاربران در سطوح مختلف 

خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف:

بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط های منظم با گروههای آموزشی دانشکده

تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان

تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشکده

تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه دانشکده

مرور و بررسی آخرین یافته های علمی و پژوهشی پیرامون بکارگیری بهینه کارکنان، منابع و ابزارها

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مراجعان و کسب حداکثر بهرهگیری از منابع و امکانات کتابخانهدانشکده

آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار(کتابداران دانشکده) با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشکده

سفارش،خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور استفاده بهینه اعضای هیات علمی،پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطالاع رسانی پزشکی در کتابخانه

 گسترش ارتباط بین دانشگاهی بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای

 وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست