باز نشستگان گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

1

زینت موسویانی

مربی هیأت علمی

انگل ­شناسی

2

سعیده حسینی

مربی هیأت علمی

بیوشیمی

3

سید محمد بهبهانی

مربی هیأت علمی

میکروب ­شناسی

4

دکتر هومان منوچهری

دانشیار

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

5

دکتر بهار نقوی گرگری

دانشیار

ژنتیک

6

دکتر ترانه استکی

استادیار

تغذیه 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست