بیانیه رسالت  Mission Statement
رسالت گروه علوم پایه، ارتقاء سطح کیفیت و بهره گیری از مهارت های آموزشی و اصول حرفه ای و اخلاقی در آموزش با استفاده از روش های کاربردی به منظور تربیت دانشجویانی توانمند و با انگیزه خدمت که پاسخگوی نیازهای خدمات بهداشتی و درمانی جامعه باشند.
 
بیانیه چشم انداز Vision  Statement
• تلاش در جهت سوق دادن فعالیت های پژوهشی به سمت ارائه راه حل هایی که مشکلی را در جامعه سامان دهی کند.
• مرجع، پیشرو و نو آور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم پایه پزشکی و سلامت
• پاسخگو در حیطه مسائل آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم پایه پزشکی و سلامت
• پرورش و تربیت کارشناسان رشته ¬های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری در خصوص بکارگیری علوم بین رشته ای جهت گسترش دیدگاه علمی و عمیق تر برای ارتقا سطح سلامت افراد جامعه

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست