نام و نام خانوادگی: ملیحه نصیری

رشته تحصیلی: آمار زیستی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: علوم پایه

علائق پژوهشی:  

  • کاربرد تحلیل ممیزی چندمتغیره برای تعیین مارکرهای طولی
  • ارزیابی تست های تشخیصی بدون معیار طلایی
  • کارازمایی بالینی در طرح های سازوار

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: اینجانب تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی رشته امار از سال 1381 آغاز و در سال 1385 از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدم. با توجه به کاربرد وسیع علم امار در علوم پزشکی، رشته امار زیستی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برای ادامه تحصیل انتخاب نموده و در سال 1388 با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان " تعیین مدل دوز-پاسخ مناسب و برآورد میانه دوز موثر داروی آنتی اسپاسمودیک در طرح سازوار" از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. سپس برای ادامه تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا، در سال 1388 وارد دانشگاه تربیت مدرس شده  و در سال 1393 با دفاع از رساله خود تحت عنوان " تحلیل ممیزی طولی در تعیین نشانگرهای زیستی دو متغیره وابسته به زمان در مطالعات کلینیکی " از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. در دوران دانشجویی به عنوان مشاور امار با مراکز تحقیقاتی گوارش و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری داشته و سابقه تدریس در دانشگاه شاهد و دانشگاه ازاد اسلامی را نیز داشته ام. بعد از اتمام دوره دکترا در دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان استادیار مشغول به کار شده و تدریس درس امار زیستی در مقاطع کارشناسی و ارشد و همچنین مشاوره اماری پایان نامه ها را بر عهده دارم.

 

پست الکترونیک:  malihenasiri@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   m.nasiri@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   02188655366

 

کد  ORCID 0000-0003-1496-7442

لینک رزومه پژوهان: 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Maliheh_Nasir

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Maliheh_Nasiri

 

لینک برنامه هفتگی:

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 


Name: Malihe Nasiri

Field of Study: Biostatistics

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Basic Sciences

Research Interests:

  • Discriminant analysis for Detecting Biomarkers
  • Evaluation of diagnostic tests without Gold Standards
  • Clinical Trials for Adaptive Designs

 CV link

Biography: I started my university studies in the bachelor's degree in statistics in 1381 and graduated from Shiraz University in 1385. Considering the wide application of statistics in medical sciences, I chose the field of biostatistics and Shahid Beheshti University of Medical Sciences to continue my studies and defended my thesis in 2018 with the title "Determining the appropriate dose-response model and estimating the effective mean dose" Antispasmodic drug in adaptive project, I graduated from this university. Then I entered Tarbiat Modares University in 1388 to continue his postgraduate studies at the doctoral level and graduated from this university in 1393 by defending my thesis entitled "Longitudinal discriminant analysis in the determination of time-dependent bivariate biomarkers in clinical studies". I became during my student days, I worked as a statistics consultant with the gastroenterology and dentistry research centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and I also had teaching experience at Shahid University and Islamic Azad University. After completing the doctoral course, I am working as an assistant professor in the Faculty of Nursing and Midwifery and teach biostatistics courses at undergraduate and graduate levels, as well as providing statistical advice for theses.

 

Email: malihenasiri@gmail.com

Academic Email:   m.nasiri@sbmu.ac.ir

Contact Number: 02188655366

 

ORCID ID: 0000-0003-1496-7442

Researcher CV link:The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Maliheh_Nasiri

  

Link of Weekly Schedule:

Link of Under-supervised Students:

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست