رئیس کتابخانه

خانم آناهیتا دشتی کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی   

شرح وظایف

شماره تماس :  02188655366 داخلی 272  یا 02188655360

آدرس صندو ق الکترونیکی :                    a_dashti@sbmu.ac.ir
 

کارشناس بخش فهرست نویسی و خدمات فنی

خانم آناهیتا دشتی کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  

شرح وظایف

شماره تماس :  02188655366 داخلی 272  یا 02188655360

آدرس صندو ق الکترونیکی :             a_dashti@sbmu.ac.ir               
 

کارشناس بخش امانت و مرجع

خانم فاطمه تهرانی کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف

شماره تماس :  02188655366 داخلی 272

آدرس صندوق الکترونیکی :                     ftehranifar@sbmu.ac.ir

 

کارشناس بخش پایان نامه و علم سنجی

خانم مهتاب السادات مهدوی کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف

شماره تماس :  02188655366 داخلی 269

آدرس صندوق الکترونیکی :             mahdavi.mahtab@gmail.com

 
 


            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست