اساتید و همکاران گروه پرستاری کودکان در سال های گذشته

 

خانم طاهره طاهریان

خانم زهرا علی نقی زاده

خانم فاطمه صالحی

خانم فاطمه علایی کرهرودی

خانم اکرم دبیریان

خانم فرخ تاج انصاری

خانم تانیا مهاجر

خانم مرضیه شهابی

مرحومه خانم اختر دین دوست

خانم دکتر آناهیتا معصوم پور

مرحومه خانم دکتر لیدا نیک فرید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست