برنامه های بین الملل گروه اتاق عمل و هوشبری

جذب و آموزش دانشجویان غیرایرانی در رشته های هوشبری و اطاق عمل


انجام طرحهای پژوهشی مشترک با استادان خارجی و مراکز سالمت و انجمن های بین المللی خارج از کشور


 افزایش فعالیت های مشترک با سایر گروه های آموزشی، مراکز تحقیقاتی برای اجرای برنامه های آموزشی -تحقیقاتی مشترک


تلاش در اجرای تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی بین المللی


تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در کنگره های بین المللی و عضویت در مجامع علمی بین المللی داخلی و خارجی


لازم به توضیح است که در حال حاضر، گروه هوشبری، میزبان 14 نفر از دانشجویان بین الملل می باشد که در یک گروه مستقل، مشغول به تحصیل هستند

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست