تماس با واحد آموزش مداوم و باز آموزی دانشکده پرستاری و مامایی

به جهت تماس با واحد آموزش مداوم و باز آموزی دانشکده پرستاری و مامایی به یکی از دو طریق زیر اقدام نمایید:

 

الف- از طرق پیامک به تلفن 09126388957

ب- تماس از طریق ایمیل m.varzeshnejad@gmail.com

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست