نام و نام خانوادگی: فاطمه حسن دوست

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار   

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • بیماری های مزمن
  • اقدام پژوهی
  • تحلیل عاملی
  • مراقبت انسانی

 

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی: کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی -جراحی) دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فاصله سالهای 1385-1392، دانش آموخته دکتری تخصصی پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس1396-1400. سابقه کار بالینی در بخش اورژانس  و  ICU و همکاری آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی گیلان، قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

 

 

پست الکترونیک:  Fateme_hd_66@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی: f.hasandoost@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  88655366 داخلی 340

 

کد  ORCID:  0000-0001-9483-0969

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

 لینک سامانه علم سنجی:  سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - فاطمه حسن دوست (research.ac.ir)

 

لینک برنامه هفتگی: دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

 

Name: Fateme Hasandoost

Field of Study: Ph.D. in Nursing Education

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: School of Nursing and Midwifery- Medical Surgical Department

Research Interests: Emergency Nursing, Self-Care, Rehabilitation, Action Research, Humanistic Care

CV link

 

 

 

Biography:  Bachelor's and Master's Degree in Nursing (Medical-Surgical) from Guilan University of Medical Sciences between 2006-2013, Doctorate in Nursing from Tarbiat Modares University 2017-2021. Clinical experience in the emergency department and ICUs and educational cooperation with Guilan University of Medical Sciences, Qazvin University of Medical Sciences and Islamic Azad University- Qazvin branch. n:

 

Email: fateme_hd_66@yahoo.com  

Academic Email:  f.hasandoost@sbmu.ac.ir

Contact Number: Tel: +98 02188655366 Extension 340

 

ORCID ID: 0969-9483-0001-0000

Researcher CV link:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:  سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - فاطمه حسن دوست (research.ac.ir)

 

Link of Weekly Schedule:  دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

Link of Under-supervised Students:

http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست